New Artical

မြန်မာသင်ပုန်းကြီး

 မြန်မာသင်ပုန်းကြီး
          က     ခ     ဂ     ဃ     င


          စ     ဆ     ဇ     ဈ     ည


          ဋ      ဌ      ဍ      ဎ     ဏ


          တ     ထ     ဒ     ဓ     န


          ပ      ဖ     ဗ      ဘ     မ


          ယ     ရ     လ     ဝ     သ


                  ဟ     ဠ     အ


အ  အာ  ဣ  ဤ  ဥ  ဦ  ဧ  အဲ  ဩ  ဩော်  အံ  အားSource - Wikipedia

ကျမ်းကိုး

မြန်မာသင်ပုန်းကြီး နှစ်စောင်တွဲ၊ သန်းမြင့်မြင့်-ပိဋကတ်စာအုပ်ဆိုင်၊ အမှတ်-၃၇၊ ရွှေတိဂုံဘုရားဈေး၊ တောင်ဘက်မုခ်၊ ရန်ကုန်။No comments