New Artical

သင်ရိုးသရရှိသောဗျည်းကိုရရစ်၍သရကင်းသောဗျည်းကသတ်ပုံ

သင်ရိုးသရရှိသောဗျည်းကိုရရစ်၍သရကင်းသောဗျည်းကသတ်ပုံ
ကြက် ကြင်း ကြစ် ကြည်း ကြတ် ကြန်း ကြပ် ကြမ်း ကြယ့် ကြောဝ်။


ခြက် ခြင်း ခြစ် ခြည်း ခြတ် ခြန်း ခြပ် ခြမ်း ခြယ့် ခြောဝ်။


ဂြက် ဂြင်း ဂြစ် ဂြည်း ဂြတ် ဂြန်း ဂြပ် ဂြမ်း ဂြယ့် ဂြောဝ်။


ငြက် ငြင်း ငြစ် ငြည်း ငြတ် ငြန်း ငြပ် ငြမ်း ငြယ့် ငြောဝ်။


ပြက် ပြင်း ပြစ် ပြည်း ပြတ် ပြန်း ပြပ် ပြမ်း ပြယ့် ပြောဝ်။


ဖြက် ဖြင်း ဖြစ် ဖြည်း ဖြတ် ဖြန်း ဖြပ် ဖြမ်း ဖြယ့် ဖြောဝ်။


ဗြက် ဗြင်း ဗြစ် ဗြည်း ဗြတ် ဗြန်း ဗြပ် ဗြမ်း ဗြယ့် ဗြောဝ်။


မြက် မြင်း မြစ် မြည်း မြတ် မြန်း မြပ် မြမ်း မြယ့် မြောဝ်။Source - Wikipedia

ကျမ်းကိုး

မြန်မာသင်ပုန်းကြီး နှစ်စောင်တွဲ၊ သန်းမြင့်မြင့်-ပိဋကတ်စာအုပ်ဆိုင်၊ အမှတ်-၃၇၊ ရွှေတိဂုံဘုရားဈေး၊ တောင်ဘက်မုခ်၊ ရန်ကုန်။

No comments